The 24 Year old Scotch Whisky written & read by Mehdi Amiri the Author

ویسکی ۲۴ ساله , نوشته مهدی امیری

Mehdi Parsnews Amiri

دوستان این خاطره رو که تا حالا بیش از ۴ میلیون بار خونده شده , من درست در همچین روزی یعنی ۶ ژانویه اما در سال ۲۰۱۰ نوشتم و ۱۰ سال بعدش خودم براتون خوندم و تعریف کردم و در کانال قبلیم در یوتیوب منتشر کرده بودم که بخاطر حذف اون کانال, این ویدیو رو امروز دوباره براتون پست میکنم و امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره.
دلیل خونده شدن میلیونی این نوشته که حتما در درجه اول جالب بودنشه!! اما شاید هم چیز دیگری باشه که خودم در همین ویدیو . صادقانه براتون توضیح دادم!

The 24 year old scotch whisky with English & German translation 

Written by Mehdi Amiri on 6 January 2010

Translated into  English 6 January 2022 by Author

Deutsche Übersetzung Von Mehdi Amiri der Autor

[su_row][su_column]

A few days ago, we were invited for dinner. I was working till 7:30 and by the time I got home, it was past 8’oclock! It was already too late and we did not have anything to take with us. I said to my wife: we can not go there empty-handed, at least some flowers, chocolates or something, it is not nice to go just like that . But unfortunately the shops were all closed and we didn’t know what to do! suddenly something came to my mind, i remembered, we had a Bottle very well known 18 year old Whisky in the Cupboard! Someone had brought it to us, as they came to us, some years ago. Because none of us were whisky drinkers, it had stayed there untouched . Honestly, my wife was not very happy with the idea of taking Whisky, but we had no choice, so i took the bottle out, the bottle was put in a very beautiful metal container, very impressive with a seal on it: 18 years of age with the guarantee of the Scottish government ! It was very dusty, so I took a towel and cleaned it very thoroughly. It was really shining now but I just didn’t know why at the bottom of the metal can was a small damage as if it was pressed with something! I thought it must have been the children playing with it. I no longer had the time to do anything about it, so I wrapped it in nice paper, left the house and rushed to the car. When we arrived at our friend’s house, I gave him the Bottle and said this is at first sight just another bottle of spirit but please, please don’t just call it Whisky , this is the cure for every disease! take just a spoonful of this and You will give full gas for a week! Watch out how you use it, don’t waste it, it is the elixir of life, do not waste it , just for very special occasions ! Went on to say, it says on the Bottle “ 18 years old” but it is much older than that! Our friend very carefully opened the gift wrap slowly until his eyes fell on the can, he turned the can around in his hand, looked up and down and said, very nice of you my friend , this whiskey is at least 24 years old! I was reay surprised, asked him ” you are definitely a Whisky specialist, know the age of it by just one look at the Bottle! He said: yes, this is my field of expertise! I said, it is absolutely amazing, although I am not a whisky drinker but please teach me how to know, the age of something that i do not want to drink, so that I know better what i am missing! He said, take your time, there is no hurry, drink a cup of tea first and then i will tell you how you can do it, it is very easy, after you have heard my lecture on the age of this whisky , you will agree, that it can not be even half an hour younger than 24 years! After having a cup of tea, I said please tell me now , it’s driving me crazy, how you could tell the age of an alcoholic drink just by looking at the Bottle ! not even the Bottle itself, you just had a glance at the Can, containing the Whisky Bottle! He said come here my friend now is the time to reveal the secret! He started by saying listen my dear friend, 6 years ago, the company we worked for used to give a Christmas present to his employee. Our Boss gave a bottle of Scotch to each one of us. We had the bottle for 3 years locked in the cupboard. 3 years ago, we were invited by a very dear friend on a sunday for lunch. On sundays and holidays all the shops are closed as you know and we didn’t want to visit them without taking some kind of souvenirs ! but like i said, there was no possibility to buy on sunday, so the only thought that crossed my mind was to take our very valuable christmas present, the 18 year old Scotch Whisky, for our special friends. The Bottle was originally 18 years old, it was stored in our house for another 3 years , so it was already 21 years old on that special sunday! Unfortunately , 3 years ago, as we entered our friend’s house , while we were going up the stairs the Bottle fell out of my hand down the stairs, luckily the bottle was not broken but the bottom of metal box, was slightly damaged, exactly on the same place, where this very valuable elxire of yours is !

21+ 3 , what does it make ?! Can you see now, why this bottle can not be Now you understand why this whiskey is at least 24 years old ?! Who knows, maybe it has been in Queen Elizabeth’s house for a few years and didn’t have a spoon to drink this elixir of life, so she sent it to our company!

The 24 year old scotch whisky Written by Mehdi Amiri on 6 January 2010 Translated into English 6 January 2022

der 24 Jahre alte Scotch Whisky

geschriben von Mehdi Amiri am 6.Januar 2010

Deutsche Übersetzung vom Autor am 6.Januar 2022

[/su_column][su_column] Vor ein paar Tagen waren wir zum Abendessen eingeladen. Ich arbeitete bis 7.30 Uhr und als ich nach Hause kam, war es schon nach 8 Uhr! Es war schon zu spät und wir hatten nichts mitzunehmen. Ich sagte zu meiner Frau, Wir können nicht mit leeren Händen da hingehen, wenigstens Blumen, Pralinen oder was ähnliches , es ist nicht schön, einfach so hinzugehen. Aber leider waren die Geschäfte alle geschlossen und wir wussten nicht weiter! Plötzlich fiel mir etwas ein, ich erinnerte mich, wir hatten eine Flasche sehr begehrte 18-jähriger Scotch Whisky im Schrank! Jemand hatte es uns gebracht, wie sie vor einigen Jahren zu uns kamen. Da keiner von uns Whiskytrinker war, war es dort unangetastet geblieben. Ehrlich gesagt war meine Frau nicht sehr glücklich mit der Idee, Whisky mitzunehmen, aber wir hatten keine andere Wahl, also nahm ich die Flasche heraus, die Flasche wurde in einen sehr schönen Metallbehälter gelegt, sehr beeindruckend mit einem Siegel drauf: 18 Jahre alt mit der Garantie der schottischen Regierung ! Es war sehr staubig, also nahm ich ein tuch und reinigte es sehr gründlich. Es glänzte jetzt wirklich, aber ich wusste einfach nicht, warum am Boden der Metalldose eine kleine Beschädigung war, als ob sie mit etwas reingepresst wäre! Ich dachte, es müssen die Kinder gewesen sein, die damit spielten. Ich hatte keine Zeit mehr, etwas dagegen zu tun, also wickelte ich es in ein schönes Geschenkpapier, verließ das Haus und eilte zum Auto. Als wir bei unserem Freund ankamen, gab ich ihm die Flasche und sagte stolz , dies sei auf den ersten Blick nur eine weitere Flasche Spirituosen, aber bitte, bitte nenne es nicht nur Whisky, das ist das Heilmittel gegen jede Krankheit! nimm nur einen Löffel davon und du gehst eine Woche lang Vollgas! Pass auf, wie du es verwendest, es ist das Lebenselixier, verschwende es nicht, nur für ganz besondere Anlässe! es steht zwar auf der Flasche „18 Jahre“, aber sie ist viel älter! Unser Freund öffnete ganz vorsichtig die Geschenkverpackung, bis sein Blick auf die Metalldose fiel, er drehte die Dose in der Hand, schaute auf und ab und sagte, sehr lieb von dir mein Freund, dieser Whisky ist mindestens 24 Jahre alt! Ich war wirklich überrascht, fragte ihn, „Du bist ohne zweifel ein Whisky-kenner, du erkennst das Alter nur mit einem Blick auf die Flasche! Er sagte: Ja, das ist mein Fachgebiet! Ich sagte, es ist absolut erstaunlich, obwohl ich kein Whisky Trinker bin, aber bitte zeige mir, wie ich das Alter von etwas das ich nicht trinke schätzen kann, damit ich besser weiß, was ich vermisse! Er sagte, lass dir Zeit, es hat keine Eile, trink erst eine Tasse Tee und dann erzähle ich dir, wie du es leicht machen kannst, es ist ganz einfach, nachdem du meinen Vortrag über das Alter dieses Whiskys gehört hast, wirst du zustimmen, dass er nicht einmal eine halbe Stunde jünger als 24 Jahre sein kann! Nachdem wir Tee getrunken haben, sagte ich, bitte sag es mir jetzt, es macht mich wahnsinnig, wie man das Alter eines alkoholischen Getränks nur an der Flasche erkennen kann! nicht einmal die Flasche selbst, du hast nur einen Blick auf die Dose geworfen, die die Whisky-Flasche enthält! Er sagte, komm mein Freund, jetzt ist es an der Zeit, das Geheimnis zu lüften! Er begann mit den Worten, hör gut zu mein lieber Freund, vor 6 Jahren hat die Firma, für die ich damals gearbeitet habe,an die Mitarbeitern ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Unser Boss gab jedem von uns eine Flasche Scotch. Wir hatten die Flasche 3 Jahre im Schrank aufbewahrt. Vor 3 Jahren wurden wir von einem sehr lieben Freund an einem Sonntag zum Mittagessen eingeladen. An Sonn- und Feiertagen sind wie du weiß, alle Geschäfte geschlossen und wir wollten sie nicht besuchen, ohne irgendwelche Mitbringsel mitzunehmen, aber wie schon gesagt, am sonntag gab es keine möglichkeit etwas zu besorgen, daher kam mir nur der gedanke, unser sehr wertvolles weihnachtsgeschenk, den 18 jährigen scotch Whisky, für unsere besonderen freunde mitzunehmen. Die Flasche war ursprünglich 18 Jahre alt, wir lagerten sie noch 3 Jahre bei uns im Haus, also war sie an diesem besonderen Sonntag schon 21 Jahre alt! Leider vor 3 Jahren, als wir das Haus unseres Freundes betraten, fiel mir beim Treppensteigen die Flasche aus der Hand, zum Glück war die Flasche nicht kaputt, aber der Boden der Metallbox war leicht beschädigt, genau an der selben Ort, an dem sich dein sehr wertvolles Elixier beschädigt ist! 21+ 3 , was macht das mein Freund?! kannst du jetzt sehen warum dieser Flasche mindestens 24 Jahre alt sein muß ?! Wer weiß, vielleicht stand sie schon ein paar Jahren auch im Haus von Queen Elizabeth und sie hatte keinen Löffel, um dieses Lebenselixier zu trinken, also schickte sie es an unsere Firma! [/su_column][/su_row]

#Whisky #Mehdi_Amiri #ویسکی #Babajoon #Bobby #Parsnews #kostfastnix #arzexchange
#مهدی-امیری #خاطره #هدیه #داستان #ویسکی_۲۴-ساله

 

24  year old Whisky written & read by Mehdi Amiri the Author

دیدگاهتان را بنویسید