اعراب‌ در وین!

تابستون که میشه, شهر وین پر عربه, معمولاً هم از کشور‌های حاشیه خلیج فارس, همم پولدار اما چس خور( می‌بخشین ها!) اینام کارشون فقط خوردن و راه رفتنه, موزیک و…

ادامه خواندناعراب‌ در وین!