برچسب: Kubideh

1

تهيه كباب كوبيده در ١۲ دقيقه

72 تو تعطيلات چند روز پيش گفتيم كباب درست كنيم(البته ميدونم شما استاديد اما اين فقط تجربه و روش ماست) كه درست كردن اين كباب داستان طولاني داره كه هر وقت خواستيم دست به...