لیست آدرس و شماره تلفن های پزشکان عمومی‌ ایرانی در وین اتریش

نام و نشانی  پزشکان عمومی‌ ایرانی در وین

دکتر فریدون اسدیان

Asadian Chalshtari Feridoun Dr. ,

Friesgasse 7/1, A-1150 Wien
Telefon893-67-80
Fax893-67-80

دکتراربل آوانسیان

(بیشتر…)

ادامه خواندنلیست آدرس و شماره تلفن های پزشکان عمومی‌ ایرانی در وین اتریش