برچسب: dr Firouz Naderi

0

صحبت های دکتر فیروز نادری در رابطه با حضورش در مرسم اهدای جایزه اسکار به اصغر فرهادی

00 Dr Firouz Naderi I wrote this in english and asked a good journalist friend in Canada to translate it to Farsi for me. از شب مراسم اسکار تاکنون، انبوهی از نوشته‌های بی‌خردانه، از...