برچسب: befarmaeed sham alman frankfort

بفرمایید شام در آلمان 17

بفرمایید شام در آلمان

00دوستان برنامه پر طرفدار کانال  تلویزونی  منو تو با نام بفرمایید شام این بار در آلمان اجرا میشود، با توجه به اینکه نوشته های ما در باره این برنامه  در اتریش مورد استقبال زیاد...