برچسب گذاری توسط: ضرر های سیگار

6

شما را به جان مادرتان، به این 22 دلیل سیگار نکشید!

  ! for god’s sake stop smoking افراد سیگاری نه تنها سـلامـتـی خـود را در مـعـرض انــواع بیماری های خطرناك قرار می‌ دهـنـد، بـلـكه بـاعث رنجش و آزرده خاطر شدن اطرافیانشان می گردند. متأسفانه...

error: Content is protected !!