برچسب: بچه،دختر،پدر،مادر،تربیت،الاغ،دوست،تولد،وین،ایران،فارسی،ایرانی،مهد.کودک

4

الاغ!

00چند روز پیش، با خانومم نشسته بودیم و داشتیم در باره آدمایی که میان جشن  تولد دختر بزرگمون حرف میزدیم، دخترکوچیکه هم داشت واسه خودش نقاشی میکرد! خانومم گفت : بابا ی الکساندر  گفت...