برچسب گذاری توسط: انسانیت

0

یک فرشته واقعی

00 ضرب المثل؛؛؛تو نيكى ميكن و در دجله اندازكه ايزد در بيابانت دهد باز Posted by ‎ضرب المثلهاى مشهور ايران‎ on Mittwoch, 4. Mai 2016

error: Content is protected !!