برچسب: اسرائیل

0

بباز علیرضا، باید ببازی چون حریف بعدی اسرائیلیه!

50 آمریکا رو که نابود کردیم,حالا نوبت اسرائیله که از روی کره زمین محوش کنیم !   یک دقیقه مانده به پایان مبارزه گفتند”باید ببازی” کشتی من با حریف روس و مبارزه کشتی گیران...

ترخون تازه 0

ترخون تازه

00داشتم از مغازه میومدم بیرون که یکی از دوستان سر رسید. پرسید کجا با این عجله؟ گفتم میخوام برم بازار سبزی  فروشا, تا نبسته باید بجنبم. گفت چی میخوای بخری که باید بری بازارسبزی؟!...