Iranians livinig in Sweden زندگی ایرانیان در سوئد: فرهنگ، جامعه و حضور سیاسی

ایرانیان در سوئد جمعیت قابل توجهی از مهاجران را تشکیل می‌دهند. تعدادی از آن‌ها به دلیل دانشگاهی شدن در سوئد و تعدادی دیگر به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی در…

ادامه خواندنIranians livinig in Sweden زندگی ایرانیان در سوئد: فرهنگ، جامعه و حضور سیاسی