ارثی بودن سرطان سینه

در برخي موارد پزشك به وجود زمينه هاي ارثي براي ايجاد سرطان پستان شك مي كند. اين موارد عبارتند از:

1-    سن پايين بيمار در هنگام ابتلا: سرطان پستان ارثي نسبت به سرطان غير ارثي اغلب در سنين پايين تري ايجاد مي شود.

2-  

وجود چند مورد سرطان پستان در خانواده يا سرطان هاي ديگر مثل سرطان تخمدان و رحم: ژن هاي معيوب ممكن است در ايجاد سرطان هاي ديگر و به ويژه سرطان تخمدان و رحم نقش داشته باشند. وجود توأم سرطان پستان و تخمدان در يك خانواده، قوياً احتمال سرطان پستان ارثي را مطرح مي كند. توجه به اين موضوع بسيار مهم است كه در برخي از موارد، سرطان پستان به صورت خوشه‌اي در يك خانواده ديده مي‌شود (يعني در چندين عضو آن خانواده وجود دارد) ولي اين سرطان در آن فاميل ارثي نمي باشد، بلكه به طور اتفاقي و يا به دليلي ديگر به جز علل ژنتيكي تعداد زيادي از افراد آن خانواده به اين سرطان مبتلا شده‌اند. پس نتيجه اينكه تنها با مشاهده اين سرطان به صورت مكرر و خوشه اي در يك خانواده، نمي توان در مورد ارثي بودن آن در اين خانواده اظهار نظر قطعي نمود و تنها اظهار نظري كه مي شود كرد اين است كه احتمال ارثي بودن اين سرطان در چنين خانواده اي بالا است. نكته بسيار مهم اين كه براي انتقال ژن هاي سرطان پستان ارثي از نسلي به نسل ديگر، پدر يا مادر لزوماً بيمار نبوده و مواردي وجود دارد كه پدر يا مادر صرفاً حامل ژن مربوطه بوده و خود، بيمار نشده‌اند و با انتقال اين ژن به يك يا تعدادي از فرزندان خود، سبب بيمار شدن آنها شده‌اند. بنابراين بايد توجه داشت كه عدم ابتلاي پدر يا مادر به اين سرطان، احتمال انتقال آن به فرزندان را منتفي نمي سازد.

saratan-sine1

سؤال بسيار مهمي كه در اين بخش پيش مي آيد اين است كه آيا روش دقيق و قطعي وجود دارد كه مشخص كننده وجود يا عدم وجود اين دو ژن كشف شده در يك فرد و يا يك خانواده باشد؟

خوشبختانه با پيشرفت‌هاي علم ژنتيك در چند سال اخير، امروزه قادر به شناسايي اين ژن ها هستيم. براي شناسايي اين ژن ها روش هاي متعددي وجود دارد. در حال حاضر بهترين روش كه مي تواند با اطمينان در مورد وجود يا عدم وجود ژن هاي سرطان پستان ارثي اظهار نظر نمايد، روش تعيين توالي اجزاي ژن (Sequencing) است. در اين روش تك تك اجزاي سازنده ژن هاي مربوطه كه ژن هاي بسيار بزرگي هستند، مورد بررسي قرار مي گيرد و آناليز مي شود. اين آزمايش دقت زيادي در تشخيص ناقلين دو ژن مسئول در سرطان پستان دارد. در صورتي كه خانمي ناقل يكي از دو ژن سرطان پستان باشد، احتمال ابتلاي وي به اين بيماري در طول زندگي 80-50 درصد مي باشد يعني 80-50 درصد از افرادي كه داراي يكي از 2 ژن معيوب هستند، در طول زندگي خود به سرطان پستان مبتلا مي شوند كه اين ميزان، احتمال قابل توجهي است.

آيا روشي براي پيشگيري از ابتلا به اين سرطان در ناقلين ژن هاي سرطان پستان ارثي وجود دارد؟

با انجام آزمايش هاي ژنتيكي كه در قسمت قبلي در مورد ‌انها صحبت شد، مي‌توان افراد به ظاهر سالمي را شناسايي كرد كه ناقل ژن معيوب هستند و احتمال ابتلاي آنان به سرطان پستان در آينده زياد است.

به دليل احتمال بالاي ابتلا به سرطان در ناقلين اين دو ژن، محققين درصدد يافتن روش هايي جهت پيشگيري از ابتلاي آنها به سرطان پستان هستند. خوشبختانه تاكنون موفقيت هايي در زمينه شناسايي روش هاي مورد نظر حاصل شده است كه هر يك از آنها تا حدي توانايي پيشگيري از اين بيماري را خواهند داشت.

يكي از ساده ترين روش‌هاي پيشگيري، افزايش دقت و مراقبت در انجام كنترل‌هاي مقطعي از جمله معاينه پستان توسط متخصصين جراحي، انجام ماموگرافي يا سونوگرافي مي باشد. بديهي است هدف از انجام اين روش، تشخيص زودرس اين سرطان در مراحل اوليه و قبل از هر گونه پيشرفتي مي باشد. در حقيقت با اين كار، سرطان پستان در صورت بروز، در مرحله اي تشخيص داده مي‌شود كه كاملاً قابل درمان باشد.

روش ديگر استفاده از داروهایي نظير تاموكسيفن، رالوكسيفن و لتروزول و آناستروزول می باشد. اين روش در بيماراني قابل استفاده است كه گيرنده هاي هورموني مربوطه در آنها مثبت باشد. با وجود آن که ميزان كارآيي اين داروها در پيشگيري از سرطان پستان هنوز تحت مطالعه و بررسي مي باشد، در حال حاضر بر اساس نتایج بسياري از مطالعات، اين روش تا حدود 50% توانايي پيشگيري از ابتلا به سرطان را خواهد داشت. در برخی موارد از جمله جهش های ژنی ثابت شده انجام ماستكتومي (جراحي و برداشتن تمام پستان در هر دوطرف) به همراه بازسازي پستان توصیه می شود.

انکوژن

http://oncogene.ir/

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.