Web Analytics Made Easy - Statcounter

پند حکیمانه

زنی که از ازدست چشم چرانی های همسرش به ستوه امده بود
درد دل نزد مادرشوهرش میبرد
او که زن دانایی بود گفت
من شب برای صرف شام به خانه شمامیام
ولی شام درست نکن.
مرد وقتی به خانه می اید
ازاینکه همسرش تدارکی ندیده عصبانی میشود
ولی مادر میگوید من امشب هوس نیمروهای توراکردم
وباخودتخم مرغ اورده ام
تاباهم بخوریم
پسر مشغول درست کردن نیمرومیشود
میگویدچراتخم مرغ هارارنگ کردی
مادر گفت زیباهستن؟
پسر گفت اری
مادر گفت داخلشان چطور است پسرگفت همه مثل هم.
مادر گفت پسرم زن نیز همین طور است هرکدام ظاهری بارنگ ولعاب ولی همه درونشان یکی است.
پس وقتی همه مثل همند
چراخود وهمسرت را ازار میدهی.
قدر داشته هایت رابدان.
وخودرادرگیر دیگران نکن.
ناگهان یکی از تخم مرغ ها دوزرده درامد
و گند زد به پند حکیمانه

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.