Web Analytics Made Easy - Statcounter

قوانین و مقررات والیبال

Volleyball Court

 

قوانین و مقررات والیبال
مناطق زمین بازی والیبال : منطقه آزادیا Free zone : مستطیلی است به عرض 15 تا19متروطول 24 تا34مترزمین بازی یا Playing court : مستطیلی به عرض 9وطول 18مترکه توسط خطی(موازی خط عرضی)
به دومربع 9متردر9 متر تقسیم می شود.منطقه حمله (منطقه جلو یا یک سوم )یاFront zone: مستطیلی به ابعاد 9 در3 متر باخطی موازیخط مرکزی ودرفاصله 3 متر ازخط مرکزی مشخص می شود. ( مناطق 2 راست جلو- 3 وسط جلو- 4 چپجلو )منطقه عقب یا Back zone : مستطیلی به ابعاد 6 در9 متر ا زخط یک سوم تاخط عرضی انتهای زمین

است. ( مناطق 1 راست عقب- 6 وسط عقب- 5 چپ عقب )

خط چین هایی که درامتداد خط یک سوم رسم می شوند از5خط کوتاه که هرکدام 15سانتیمتر طول دارند

وباهم 20سانتیمتر فاصله دارند رسم می شوند تامحدوده خط حمله رادرخارج اززمین مشخص نمایند (طول

مجموع این خط چینها 175 سانتیمتر می شود)

منطقه تعویض بازیکنان: حدفاصل خط مرکزی زمین تاخط چین های امتدادیافته یک سوم می باشد

(درسمت داور پایین ونیمکت تیم )

منطقه گرم کردن یا Warm –up zon :دومربع به ابعاد 3 در3 متر است که خارج ازمنطقه آزاد مشخص

می شود تابازیکنی که قصد تعویض دارد قبل ازورودبه زمین دراین منطقه خود راآماده نماید.

منطقه سرویس : سرویس قسمت پشت خط عرضی زده شود.

محل نیمکت بازیکنان تیم یا Team bench 11- :محل میز منشی مسابقه که دقیقا روبروی سرداور

وپشت داور پایین خارج ازمنطقه آزاد قراردارد .

سطح زمین اصلی بازی معمولا ازجنس مصنوعات پلاستیکی بارنگ روشن (سبز- آبی روشن) می باشد

که ازمحدوده فضای آزاد جدامی شود .

ارتفاع سقف سالن ازسطح زمین بایستی حداقل 7متر باشد (بازیهای جهانی 5/12 متر)

پهنای تمام خطوط زمین بازی والیبال 5 سانتیمتر است .

توپ:

وزن توپ 260 گرم است و تا 10 گرم كمتر یا بیشتر اشكال ندارد.

رنگ توپ آن مخلوطی از زرد و آبی و سفید می باشد. (استاندارد فدراسیون جهانی)

مقدار باد توپ: معمولاً با فشار انگشتان شصت بر روی توپ مشخص می شود.

تور : 

تور والیبال 5/9 متر طول و یك متر عرض دارد و ابعاد سوراخ تور 1×1 سانتی متر می باشد و همچنین

طرفین تور 25 سانتی متر خارج از خط می باشد.

ارتفاع تور تا زمین برای بزرگسالان در بخش مردان 2/43 متر و در بخش زنان 2/24 متر می باشد.

آنتن موجود در طرفین بالای تور، محدوده زمین را مشخص می كند . فضای ما بین دو آنتن فضای قانونی

تور ایست که توپ باید در این فضا رفت و برگشت داده شود .

ارتفاع آنتن هم 180 سانتی متر می باشد.

تماس بدن بازیکنان با تورو یا عبور تمام پا از خط وسط و حمل توپ با دست خطا می باشد.

تعداد كل بازیكنان هر تیم: 12 نفر

تعداد بازیكنان داخل زمین: 6 نفر

شماره بازیكنان: 

از 1 الی 15 (البته در مسابقات جوانان شماره بالاتر اشكال ندارد.)

لیبرو:

-لیبرو بازیكنی است كه رنگ پیراهنش با بقیه هم تیمی هایش متفاوت است.

-فقط می تواند توپ را جمع كند و پاس بدهد اما حق سرویس و آبشار را ندارد .

-تعویضش در ورقه نوشته نمی شود .

-وقتی در منطقه 5 قرار داشت، موقع چرخش بیرون می رود و با بازیكنان مناطق 1-6-5 می تواند تعویض شود.

– تعویض لیبرو همیشه بعد از یك رالی انجام می شود.

تعداد تعویض: 

هر تیم 6 تعویض می تواند داشته باشد. مثلاً اگر بازیكن شماره 5 به جای بازیكن شماره 8 وارد زمین شد،

در تعویض بعدی حتماً 8 باید به جای 5 وارد زمین شود (یك رفت و یك برگشت )

روش تعویض بازیكنان:

در قسمت یك سوم زمین، داورپایین ابتدای خط یك سوم رو به تور می ایستد و همانجا بازیكن ورودی،

تابلوی شماره تعویض را به بازیكنی که باید تعویض شود می دهد و با او جابجا شده و برای بازی به داخل

زمین می رود .

اَرنج تیم : 

مربی هرتیم قبل از شروع هر گیم بازیکنان خود را براساس تواناییهایشان برای یک گیم در مناطق شش

گانه زمین می چیند وشماره پیراهن بازیکنان را در برگه ارنج نوشته و به منشی بازی تحویل می دهد .

در زمان زدن سرویس توسط هرکدام از تیمها نباید خطای ارنج انجام شود یعنی اینکه بازیکن باید در جای

خود قرار داشته باشد و بعد از زدن سرویس هربازیکن می تواند به هر منطقه حرکت کرده و به توپ ضربه

قانونی بزند.

تعداد كل داوران:

10 نفر (یك داور بالا، یك داور پائین و یك داور ذخیره- 4 داور خط و یك داور خط ذخیره- یك نویسنده و یك

كمك نویسنده )

زمان بازی :

– در والیبال زمان خاصی برای پایان بازی مشخص نیست و تعداد گیم برد پایان بازی را مشخص می کند .

-در مسابقات رسمی 5 گیم (ست ) ، در مسابقات غیر رسمی و آموزشگاهی 3 گیم می باشد.

امتیاز گیری درهر گیم از بازی : 

امتیاز گیری در والیبال به صورت رالی می باشد به این معنی که بعد از پایان هر رالی یکی از تیمهاکه توپ

به نفعش پایان یافته ،امتیاز می گیرد .

1 – توپ در زمین تیم سرویس گیرنده فرود می آیدو یا بازیکنان تیم گیرنده سرویس یک خطا انجام می دهند

در نتیجه امتیازبه سرویس کننده داده می شود وسرویس بعدی با همان تیم است که قبلاًسرویس می

زده .

2 – توپ در زمین تیم سرویس کننده فرود می آید و یا بازیکنان تیم سرویس کننده یک خطا انجام می دهند

در نتیجه امتیاز به سرویس گیرنده داده می شود و ضمناً توپ نیز به سرویس گیرنده داده شده و بازیکنان

آن بعد از یک چرخش سرویس را انجام می هند .

رالی : 

– رفت و برگشت توپ بطور صحیح از روی تور را « رالی » می گویند .

– رالی با سرویس شروع می شود و تا زمان برخورد توپ با زمین و یا انجام یک خطا ، از طرف هر کدام از

تیمها ادامه دارد .

امتیاز بازی : 

– در مسابقات رسمی 4 گیم (ست ) با نتیجه 25 امتیاز و گیم (ست ) آخر با نتیجه 15 امتیاز می باشد.

– در مسابقات غیر رسمی( آموزشگاهی ) 2 گیم (ست) 25 امتیاز و گیم (ست ) آخر با نتیجه 15 امتیاز

می باشد.

نتیجه بازی :

-نتیجه تساوی برای مسابقه والیبال وجود ندارد .

-در مسابقات رسمی تیمی برنده محسوب می شود که 3گیم (ست )از 5 گیم (ست ) را برنده شود .

( در مسابقات غیر رسمی( آموزشگاهی ) بازی 3 گیم (ست )است و برنده باید 2 گیم (ست ) را برنده

شود . )

-اگر امتیاز هر دو تیم در یك گیم (ست ) 24 یا 14 شود، بازی ادامه خواهد داشت تا اینكه یك تیم با

اختلاف 2 امتیاز برنده شود.

گیم (ست ) نتیجه :

– در گیم (ست ) 5 یا 3 برای انتخاب زمین یا سرویس، داور قرعه كشی می كند.

– در امتیاز8 گیم (ست ) نتیجه بازی متوقف شده و جای تیم ها در زمین عوض می شود .

– در گیم (ست ) نتیجه استراحت فنی هم وجود ندارد و فقط هر تیم می تواند درخواست یك وقت

استراحت نماید.

تعداد تایم استراحت:

– تایم استراحت زمانی است که مربی جهت استراحت و راهنمایی بازیکنانش از داور در خواست می کند.

– در امتیاز 8 و 16، اولین تیمی كه به این امتیاز رسید یك استراحت فنی به مدت یك دقیقه به هر دو تیم

داده می شود.

– هر تیم به غیر از استراحت فنی دارای 2 استراحت 20 ثانیه ای می باشد.

نحوه بازی و قوانین آن : 

– هدف اصلی دو تیم در والیبال آنست که توپ را به زمین حریف بفرستد . به نحوی که حریف قادر به

برگشت مجدد توپ به زمین آنها نشود .

– هر تیم برای عبور دادن توپ ( به غیر از سرویس ) می تواندحداکثر 3 ضربه به توپ بزند .

– بجز مدافع روی تور در صورتیکه هر یک از بازیکنان بیش از یک بار به توپ ضربه بزند خطای دوضرب انجام

داده است .

– اولین تماس دفاع روی تور جزء 3 ضربه دیگر برای بازگرداندن توپ به زمین حریف محسوب نمی شود .

– اگر 2 مدافع در زمان دفاع روی تور توپ را لمس کنند یک ضربه محسوب خواهد شد .

– در هنگام بازی، با هر قسمت از بدن می توان به توپ ضربه زد.

– بازیکن می تواند دو بار به توپ ضربه بزند در صورتیکه بین این دوبار نفر دیگری از تیمش به توپ ضربه زده

باشد . مثلاً بازیکن A یکبار توپ را زده و بعد ازاو بازیکن B ضربه دوم را می زند و سپس مجددا ً بازیکن A

توپ را از روی تور عبور می دهد .

razz __به یاد داشته باشید بازیکنان منطقه جلو( بازیکن مناطق 2-3-4 ) حق دفاع روی تور را دارند و

می تواند با پرش بدن خود را بالاتر از سطح تورقرار دهد و حمله تیم مقابل را دفاع کند . __

-بازیکنان منطقه عقب ( بازیکن مناطق 1 – 6 -5 ) حق دفاع روی تور را ندارند .

قوانین شروع بازی: 

– شروع بازی به وسیله سكه توسط داور قرعه كشی می شود تا یك تیم زمین و تیم دیگر توپ را انتخاب

كند.

– تیمی که صاحب توپ شده اولین سرویس را خواهد زد .

-اگر تیمی در گیم (ست ) اول سرویس بزند، در گیم دوم تیم مقابل زننده نخستین سرویس خواهد بود.

قوانین سرویس :

– سرویس زننده بعداز سوت داور بالا فقط 5 ثانیه برای زدن سرویس فرصت دارد .

– سرویس از پشت خط عرضی و با سوت داور زده می شود .

– سرویس توسط بازیکن سمت راست و عقب زمین ( منطقه 1 ) اجرا می شود .

– سرویس زننده تنها کسی است که در زمان زدن سرویس از زمین بازی خارج است .

-باید توپ از دست بازیکن سرویس زننده به بالا پرتاب شود و او با یک دست و یک ضرب به توپ ضربه زده تا

توپ از روی تور عبور کند . ( این عمل را سرویس می گویند . )

-در لحظه سرویس توسط یکی از دو تیم ، بازیکنان هر دو تیم باید در محل صحیح خود قرار داشته باشند .

– بعد از اجرای ضربه سرویس بازیکنان می توانند در داخل زمین در هر نقطه بازی کنند ویا در خارج اززمین

به توپ ضربه بزنند .

-سرویس زننده تا زمانی که تیمش توپ را در رفت و برگشت ها به زمین حریف می نشاند به زدن سرویس

ادامه می دهد.

-توپ سرویس نبایددر هنگام عبور ازروی تور ، آنتن و تور را لمس کند .توپ باید از فضای قانونی بالای تور

عبور کند .

– توپ سرویس، دفاع روی تور ندارد.

تکرار سرویس: 

-در تکرار سرویس امتیازی به هیچ کدام از تیمها داده نمی شود و چرخش نیز صورت نمی گیرد .

– اگر سرویس زننده بعد از پرتاب توپ نتواند به آن ضربه زند می تواند بدون تماس با توپ آنرا رها کرده تا به

زمین بخورد در این صورت می تواند سرویس را تکرار کند .

– اگر در بالای تور دوبازیکن از دوتیم، همزمان به توپ ضربه بزنند و یا توپ را نگهدارند،سرویس تكرار می

شود .

– اگر دوبازیکن از دوتیم ، همزمان مرتکب خطا شوند، سرویس تكرار می شود .

– اگر توپ روی نوار قل خورد و به آنتن برخورد نمود، سرویس دوباره تكرار می شود .

وضعیتهای صحیح :

وضعیتهای زیر خطا محسوب نمی شود .

– اگر توپ روی نوارتور قل خورد و در داخل زمین هر تیمی افتاد، امتیاز به نفع تیم مقابل می باشد.

-اگر توپ بعد از برخورد به بازیکن به تور برخورد کند و تیم هنوز ضربه سوم را نزده باشد بازیکنان هم تیمی

بازیکن قبلی می تواند توپ را ضربه زده واز تور عبور دهدو خطا نیست .

– عبور دست بازیکن اسپک زن در تعقیب حرکت از تور عبور کند خطا نیست .

– برخورد با تور ویا لمس آن بعد از خروج توپ از بازی خطا نیست .

-بازیکن منطقه عقب در پشت حطحمله ( منطقه یک سوم جلو ) می تواند پرش کره و اسپک بزندو خطا

نیست .

-توپی که روی خطهای زمین فرود آید داخل محسوب می شود .

– توپ ارسالی از سمت حریف در صورتیکه اوت باشد وقبل از برخورد با زمین توسط بازیکن مقابل گرفته

شود در جریان بازی است و بازی ادامه دارد .

– عبور قسمت کمی از پاهای بازیکنان از خط زیر تورو تماس با زمین حریف خطا نیست .

-بازیکن می تواند خط فرضی عمودی بالا و پایین تور را که در واقع امتداد فرضی تور است را در صورتی که

برای حریف مزاحمتی ایجاد نکند قطع کند .

– همزمان ضربه زده به توپ توسط دو بازیکن هم تیمی دو ضرب محسوب شده و خطا است.

نِت (تور): برخورد توپ در جریان بازی به لبه تور اشكال ندارد و خطا نیست.

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.