آدرس و شماره تلفن داروخانه های شیراز

رد ف
نام داروخانه
نام مؤسس
نام مسؤول فنی
آدرس
تلفن
1
آزادی
دکتر شکوفه صالح
دکتر صالح، دکتر ناصر ان،دکتر خشنود
خ ابان زرهی، درمانگاه محمدرسول الله (ص)
7502078
2
آس ا
آقای سلجوق ان
بدری احمدی، نرگس زاده
خ ابان قصردشت، ب ن چهارراه س نماسعدی و سه راه برق
2337803
3
دکتر زارعی
دکتر ام ر زارعی
دکتر ام ر زارعی
خ ابان سرباز، نبش کوچه 16
2223498
4
ام ن علی
دکتر محمود شاهچراغ ان
دکتر محمود شاهچراغ ان
م دان دانشجو، پلاکهای 108و109و110 فرعی از 536 اصلی
2296457
5
بابک
دکتر نوروز ان
دکتر نوروز ان، صف شکن، کاو انی
خ ابان شور ده شیرازی، پلاک 58 و 59 از 7098
2350492
6
پاسکال
دکتر رفاعت
دکتر رفاعت
خ ابان ارد بهشت، حد فاصل فلسط ن و 20 متری، ساختمان مهر
2357702
7
توح د
دکتر عز ز دهقان
دکتر محسن شا ق، دکتر عز ز دهقان
خ ابان 7 ت ر، پلاک 43 فرعی از 794
2334445
8
تخت جمش د
دکتر صمد مظلوم
دکتر صمد مظلوم
خ ابان فلسط ن
2339864
9
هلال احمر
هلال احمر
دکتر حقدل، دکتر قربانی نژاد
خ ابان زند شمالی، کنار اداره هلال احمر
2352718
10
رازی
آقای مسعود جو نده
دکتر زهره اشراقی
خ ابان انقلاب، پلاک 73 فرعی از اصلی 12
2336566
11
رضا ان
دکتر آمنه رضا ان گنجی
دکتر آمنه رضا ان گنجی
پل حس ن آباد، پلاک 1 فرعی از اصلی 15
6241123
12
دکتر ثابت
دکتر الهام ثابت
دکتر الهام ثابت
خ ابان زند، رو به روی دانشکده مهندسی، جنب ساختمان اس
2357990
13
رمزی
دکتر مر م رمزی
دکتر مر م رمزی
بولوار چمران، رو به روی استخر انقلاب، نبش کوچه 11
14
شهر
دکتر س د جواد سرکش ک ان
دکتر س د جواد سرکش ک ان
خ ابان قصردشت، رحمت آباد، پلاک 132 فرعی از 137
6268859، 6264859
15
عف ف آباد
محمود چ ت ساز
محمود چ ت ساز
خ ابان عف ف آباد، پلاکهای 383و 384 فرعی از اصلی 136
6262901
16
قصردشت
حم د فلاطوری
حم د فلاطوری
فلکه قصردشت، خ ابان کام اب، پلاک 620 و 623 فرعی 620
6265873
17
کر ستال
دکتر بهرام دهقانی
دکتر بهرام دهقانی
خ ابان ملاصدرا، رو به روی ارد بهشت، پلاک 6/7071 کد پستی 7193613979
62720001
18
کورش
اصغر خاکره
دکتر کازرونی
خ ابان قصردشت، آس اب قوامی
6286731
19
گلستان
دکتر فاطمه گلستان
دکتر فاطمه گلستان
بولوار چمران، نرس ده به پل ز رگذر، پلاک 2083
6281800
20
مسعودی
دکتر فاروق مسعودی
دکتر فاروق مسعودی
بولوار صاحبد وانی، کوی استاد مطهری، پلاک 2083
7279720
21
محمدآبادی
دکتر محمدآبادی
دکتر مسعود اسماع ل پور
خ ابان بعثت، پلاک 265/1398، نبش خ ابان سنقری
6287464
22
نژند
دکتر محمدعلی نژند
دکتر محمدعلی نژند
خ ابان ا مان، پلاک 3069 فرعی از 164
6307272
23
صمدی
دکتر فر ده صمدی ا لخچی
دکتر فر ده صمدی ا لخچی
خ ابان انقلاب، چهارراه اصلاح نژاد، پلاک 53/1783
8218275
24
ول عصر
مصلی نژاد
آرزو اسماع لی
خ ابان شور ده شیرازی (30 متری)، پلاک 2828 و 81/1408
2331261
25
زکی پور
حس ن زکی پور
حس ن زکی پور
بولوار استقلال، پلاک 27 فرعی از اصلی 1669
8302514
26
حسام
دکتر احمدرضا حسام
دکتر احمدرضا حسام
خ ابان ساحلی غربی، جنب جهاد دانشگاهی
2298906
27
دهقان
دکتر دهقان
دکتر تقوی
بولوار چمران، مجتمع MRI
6284411
28
اجتهادی
دکتر اجتهادی
دکتر علی اصغر ستارزاده
م دان آزادی، پلاک 148/566
2353303، 2293303
29
ن ک اقبال
حم د ن ک اقبال
حم د ن ک اقبال
خ ابان زند، کنار ب مارستان ش د فق هی، پلاک 5/70610
2336977
30
سجادی
دکتر افخم السادات سجادی
دکتر افخم السادات سجادی
بولوار پاسداران، پلاک ثبتی 1238 فرعی از 1652
8232423
31
نورانی
دکتر نورانی
گشتاسبی، ناصر ان، قره چه، نورانی
تاچارا، جنب بوستان علوی، درمانگاه سپهر
6356406
32
بهشاد
دکتر محمد بهشاد
دکتر محمد بهشاد
خ ابان س د جمال الد ن اسدآبادی،پلاک 9/7120، خ ابان ارد بهشت
2308396
33
رستمی
دکتر هادی رستمی
دکتر هادی رستمی
خ ابان زند، مجتمع پزشکی شیراز
2356079
34
جواهری
دکتر رضا جواهری
دکتر رضا جواهری
خ ابان زند، ساختمان نگ ن
2301384
35
پور زدان پرست
دکتر پور زدانپرست
دکتر س د محمدتقی پور زدانپرست
خ ابان باغشاه، رو به روی مسجد امام حس ن (ع)
2343396
36
کاشف
دکتر فاطمه کاشف
دکتر فاطمه کاشف
20 متری س نماسعدی، نرس ده به چهارراه س نماسعدی، پلاک 94094
2305224
37
روستا
دکتر عبدالحس ن روستا
دکتر عبدالحس ن روستا
خ ابان ملاصدرا، مقابل خ ابان خل لی، پلاک 215/7089
2350505
38
امامی
دکتر جواد امامی نا نی
دکتر جواد امامی نا نی
خ ابان زند، ساختمان صدف، جنب بانک رفاه کارگران، پلاک ثبتی 271/7093
2300937
39
گانه
دکتر مرتضی گانه
دکتر مرتضی گانه
م دان ستارخان، کوی دنا، کنار مسجد آذربا جان ها
6280487
40
بهروز ان
دکتر بهروز ان
دکتر بهروز ان
چهارراه س احتگر، نبش کوچه 27
8216819
41
رزمجو
دکتر محمدمهدی رزمجو
دکتر س دمهدی مجاب
م دان دانشجو، پلاک 100/536
2296584
42
دهقان زاده
دکتر غلامرضا دهقان زاده
دکتر فروغ رحمتی
خ ابان ارد بهشت، کنار بستنی نارنج و ترنج، پلاک 76/7116
2336601
43
ول عصر
درمانگاه خ ر ه ول عصر
گوهرتاج صدرا ی
سه راه برق، درمانگاه خ ر ه ول عصر
2337250
44
حاجب
دکتر حسن حاجب
دکتر حسن حاجب
فرهنگ شهر، درمانگاه دی
6304899
45
مهر
دکتر معصومه امام قر شی
هوشنگ جهاندارپور
خ ابان ستارخان، جنب سوپر سروش
6290822
46
حوران
اسماع ل حوران
اسماع ل حوران
خ ابان قصردشت، نرس ده به گودگری، جنب صنا ع چوبی کوکونال
6260703
47
جنگجو
دکتر محمود جنگجو
دکتر محمود جنگجو
بولوار دهقان، خ ابان باهنر شمالی، کوچه شماره 5، درمانگاه ک م ا، پلاک 1
7311443
48
فق هی نژاد
دکتر بابک فق هی نژاد
دکتر بابک فق هی نژاد
خ ابان آزادی، جنب ارم، کنار فرش فروشی ترکمان
2275681
49
دکتر زهری
دکتر زهره زهری
دکتر زهره زهری
اب وردی، درمانگاه خ ر ه سهامی
6269121
50
مسجدالرسول
دکتر مهرنوش سلطانی
فلکه قصردشت، درمانگاه مسجدالرسول
6315556
51
ارد بهشت
دکتر حسام درستی
دکتر پرم س بدر، دکتر حس نی
خ ابان ارد بهشت، حد فاصل فلسط ن و 20 متری
2359711
52
آپادانا
رز تا نکو ی
دکتر نکو ی – زاهدی
خ ابان قصردشت، نرس ده به چهارراه زرگری، نبش کوچه 54
6265978
53
بهزادی
حم درضا بهزادی
لی لی ف اضی
فلکه قصردشت، خ ابان ا مان شمالی، خ ابان صاحب الامری، 12 متری جوادالائمه، درمانگاه جوادالائمه
54
ابطح ان
کورش ابطح ان
دکتر کورش ابطح ان
20 متری س نماسعدی، نبش معدل
2338885
55
مهرابی
وسف مهرابی
دکتر وسف مهرابی
همت شمالی، نرس ده به فلکه قصردشت
6302646
56
بن ادی
دکتر محمدعلی بن ادی
دکتر محمدعلی بن ادی
خ ابان ملاصدرا، مجتمع پزشکی ملاصدرا
6291010
57
دکتر مج د رضا ی
دکتر مج د رضا ی
دکتر مج د رضا ی
ابتدای بولوار مطهری، درمانگاه رضوان
6264012
رد
ف
نام نه
نام مؤسس
نام مسؤول فنی
آدرس
تلفن
58
دکتر مهرداد غفاری
دکتر مهرداد غفاری
دکتر مهرداد غفاری
بولوار س بو ه، سه راه ش ش گری، پلاک 1/1927
7290507، 7291637
59
آلمانی
آقای کاظمی
دکتر پر سا کاظمی
خ ابان توح د، پلاک 55و 54و 52 از اصلی 1555
2335104
60
باغبان
دکتر ابراه م باغبان
دکتر ابراه م باغبان
خ ابان زند، پلاک 44 و 45/7109
2356752
61
پنجم شهر ور
دکتر احمد سم عی
دکتر احمد سم عی
فضل آباد، پلاک 1494/2067
7269313
62
حافظ
دکتر محمدعلی سهامی
دکتر محمدعلی سهامی
خ ابان سعدی، پلاک 2172
2222923
63
خ ام
آقای بهبودی
دکتر حسامی، دکتر هاشم خانی
چهارراه 15 خرداد
2334692
64
شفا
دکتر دماوندی
دکتر دماوندی
خ ابان ارتش سوم، پلاک 138 و 412 فرعی از 1653 اصلی
8207257
65
شاهد
بن اد ش د
دکتر قربانی نژاد، دکتر ام ران
چهارراه مش ر، پلاک 3 فرعی از اصلی 598
2306063
66
دراگ استور
آ دا حس ن خانی
دکتر سع دی، دکتر عمو ح دری
خ ابان زند، پلاک 62و 63 فرعی از 598
2335272
67
غفاری
دکتر محسن غفاری
دکتر محسن غفاری
خ ابان قاآنی نو، پلاک فرعی 153، 154، 155 از اصلی 1771
8203294
68
فارابی
علی حس ن شف عی
دکتر ن لوفر پژمان فر
م دان غد ر
2226997
69
فخفوری
دکتر اسماع ل فخفوری
دکتر اسماع ل فخفوری
بولوار دلاوران بس ج
7276156
70
اشرف
دکتر علی رضا اشرف
دکتر علی رضا اشرف
انتهای ش ش گری، تل پروس، پلاک 3450 از اصلی 2066
7287311
71
ک وان
آقای واعظ زاده
آقای م مندی خواجه
خ ابان انقلاب، پلاک 75 و 76 فرعی از اصلی 1755، نبش خ ابان شمس
8207125
72
مد کال
آقای قوامی
آقای قوامی
خ ابان انقلاب
2352323
73
زارع
دکتر افش ن زارع
دکتر افش ن زارع
بولوار زند، پلاک 159/7107
2304259
74
ا زدپناه
دکتر کورش ا زدپناه
دکتر کورش ا زدپناه
خ ابان زند، کوچه 50، پلاک 40/7061
2304840
75
گل آقا ی
دکتر علی رضا گل آقا ی
دکتر علی رضا گل آقا ی
خ ابان قاآنی جنوبی، پلاک 82 فرعی از 1768 اصلی
7288488
76
زنگو ی
دکتر ژاله زنگو ی
دکتر ژاله زنگو ی
خ ابان تحو لی، پلاک 124/01789
2338147
77
شمسازاد
دکتر شمسازاد
دکتر شمسازاد
خ ابان انقلاب، ابتدای خ ابان معدل
2355009
78
نصرالهی
دکتر فرخنده نصرالهی
دکتر کر م ان
خ ابان کوی زهرا، رو به روی کلانتری 21
7253882
79
جلوداری
دکتر جلوداری
جلوداری، سلطانی، احمدی
دروازه کازرون
7392067
80
فرشاد
دکتر شهرام فرشاد
دکتر شهرام فرشاد
بولوار مدرس، انتهای خ ابان فضل آباد
7264601
81
آر ا
دکتر رضا اکبری
دکتر رضا اکبری، آزاده کمالی
خ ابان خ ام، پلاک 23، 24، 25 فرعی از اصلی 1725
2336776
82
بق ة الله
درمانگاه بق ة الله
سع دی، پزشک ان، مفخمی
دروازه کازرون، نبش خ ابان کارگر
7385209
83
و ژه
دانشگاه
دکتر مر م معصوم
خ ابان لطفعلی خان زند
2352545
84
ن ک اقبال
دکتر وح د ن ک اقبال
ن ک اقبال، رجا ی
بولوار مدرس، درمانگاه اباعبدالله الحس ن
7278090
85
اکرمی
دکتر طهماس اکرمی
دکتر طهماس اکرمی
خ ابان زند، کوچه 47، ساختمان 15،
2307836
86
اعتماد کسا ان
دکتر پزشک ان، دکتر نص ری
خ ابان لطفعلی خان زند، درمانگاه اعتماد کسا ان
2330745
87
تذروی
مج د تذروی فرد شیرازی
دکتر مج د تذروی فرد شیرازی
خ ابان لطفعلی خان زند، نبش پاساژ علی ابن موسی الرضا (ع)
2230420
88
زند
بهرام آرسته
خ ابان زند غربی، جنب راد ولوژی دکتر ارشدی
89
فرهودی
مرتضی فرهودی فضلی
دکتر مرتضی فرهودی فضلی
خ ابان لطفعلی خان زند، بعد از چهارراه خ رات
2334298

منبع: www.eshiraz.ir
آخرین و دقیق ترین نرخ ارز آزاد در بازار ایران
Exchange rate in Iran
nerkhe arz Iran

دیدگاهتان را بنویسید