برچسب: Ziba shirazi

اگر بار گران بودیم و رفتیم 4

اگر بار گران بودیم و رفتیم

00  اگر نا مهربان بودیم رفتیم! دوستان اگه بد و خوبی دیدین باید به بزرگواری خودتون ببخشین! چند سالی افتخار خدمت داشتم و از محضر شما استفاده میکردم ولی باید برم! متاسفانه