برچسب: korosh

7

اندر احوالات ما ایرانیان و کوروش و داریوش!

00دوستان من عجینب حساسیتی پیدا کردم به ایمیل های روزانه ای که میگیرم و میخونم که کوروش چیکار کرده و داریوش چی گفته! روز به روز هم تعداد اینجور میل ها بیشتر میشه! حالم...