برچسب: شیراز،داروخانه،دواخانه،قرص، دارو،مداوا،دوا،نسخه،شبانه روزی،آدرس،نشانی،شماره تلفن