برچسب: شیتزوفرن،کسخل،روان، یروانپریش، قاطی،اسکول،پاکروان،روانی،چرت،پرت،بی ربط،وین،اتریش

شیزوفرن 4

شیزوفرن

00دوستان دیروز گفتگوی جالبی داشتیم با یکی از هموطنان، البته جالب بودنشم همچین بدون بحث نیست! اما خوب دیگه گفتگویی بود از نوعی دیگر! هر چند که پایان زیاد خوبی نداشت و دوستمون بدون گفتن...