برچسب: شهرداری،ویزا،تمدید،تقاضا،راودید،وین،اتریش،دانشجو،توریست،آدرس،نشانی،کارت ویزا،پاسپورت

1

لیست شهرداری های وین Magistrate der Stadt Wien

00ساعات کار: دو شنبه ،سه شنبه، چهار شنبه و جمعه از ساعت ۸:۰۰  تا ساعت ۱۳:۰۰ پنج شنبه از از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۷:۳۰ در این ساعات ها کارمندان شهرداریبرای پاسخ گویی  و مشاوره  ارباب...