برچسب: سلیقه

اهلام یا شایدم احلام ! 1

اهلام یا شایدم احلام !

00میگه اهلام. میگم جان؟! میگه اهلام. میگم اهلن و سهلن؟ میگه نه اهلام. میگم اسمتو پرسیدم! میگه اسمم اهلامه. میگم شاید پدر و مادرت گفتن الهام، یارو تو ثبت احوال اشتباه کرده! میگه نه....