برچسب: سفارت،فرم،گواهی،کشور اسکاندیناوی،ایران،اروپا،مهاجرت،اعزام،خارج

نحوه تقاضای ویزای سوئد 0

نحوه تقاضای ویزای سوئد

00 درخواست ویزای سوئد همواره از دوبخش تشکیل می‌شود که شامل بخش داخل سوئد و خارج سوئد است. بخش داخل سوئد از جانب دعوت کننده انجام می‌شود که شامل برگه اطلاعاتی فرد (پرشون‌بویس) و...