برچسب گذاری توسط: جیگرکی،جگر فروشی،جقل بقل، جغل بغل، شکم سیرابی،اشغال ،سیرابی شیردون،مغز ،چشم،زبون