دسته: نیازمندیهای تهران

0

بهترین و بدترین مناطق تهران کدامند؟

 تحلیل توسعه یافتگی به تفکیک مناطق جامعه > شهری – نتایج یک تحقیق دانشگاهی نشان می دهد، مناطق 3، 6 و 1 توسعه یافته ترین و 15، 17 و 19 کم توسعه یافته ترین مناطق تهران...