دسته: موزیک

0

امشوشوشه لیپه لیلی لونه سندی دختر اهوازی اجرایی دیگر !

10 موموموموموموموسوختم مو برشتم که دیشو نومه نوشتم آی تاکسی بیا شوفر برو مال اندیمشکم آقا من تا حالا بیش از ۱۰۰ دفه این ویدیو رو دیدم, امروز تازه اینو شنیدم , چیزی که...

0

این هم میگذرد

00 اسم خواننده رودر ویدیو یک چیز دیگه نوشته اما تو ویدیو میگه با صدای حافظ هرمزی و اسحاق زاخر نصب ! حالا زیاد هم مهم نیست, من نه اینا رو میشناسم و نه...