دسته: طنز

0

👌دقت کردین؟!

اسم اکثر اعضای بدن با “ک” شروع میشه؟! مثل:👈کتف 👈کمر 👈کبد 👈کله 👈کشاله 👈کشکک 👈کلیه…….. آره آره خودتو نكُش اونا هم هستن اونم هست😕😕 خاک بر سرت کنن✋️✋️

error: Content is protected !!