دسته: طنز

0

اندر احوالات مترجم‌ها در صحنه‌های فوتبال

اندر احوالات مترجم‌ها در صحنه‌های فوتبال اندر احوالات مترجم‌ها در صحنه‌های فوتبال 🎤 ⚽ 🐒کلیپ های توپکلیپ های توپ توپ Posted by ‎کلیپ های توپ‎ on Dienstag, 7. Februar 2017

0

تمرینات فشرده مکزیکی ها برای عبور از دیوار ترامپ !

عبور مکزیکی ها از دیوار تمرینات فشرده مکزیکی ها برای عبور از دیوار ترامپ ! 😄.#PersianAmericansInstagram.com/Persian_AmericansTelegram.me/PersianAmericanswww.PersiansoverAmerica.com Posted by ‎Persian Americans : ایرانیان امریکا‎ on Freitag, 27. Januar 2017

error: Content is protected !!